Cazibe Merkezleri Programı

Img 20170124 223013

Cazibe Merkezleri Programına son başvuru tarihi 27 Şubat 2017.

Yatırım ve Üretim Desteği

Sektör

İmalat Sanayi (1)

Yatırımın Niteliği

 

  • Yeni yatırım projeleri
  • Yarım kalmış projeler
  • İşletmeye geçememiş veya faaliyet göstermeyen tesisler
  • İşletme sermayesi ihtiyacı olan tesisler
 

 

Asgari Sabit Yatırım Tutarı: 2.000.000 TL


Asgari İstihdam: 30 Kişi


Danışmanlık Hizmeti Desteği

Fizibilite hazırlama, mühendislik projeleri ve yatırım talebiyle doğrudan ilgili başlangıç eğitim harcamaları ile yatırım için kritik öneme sahip konularda uygulanır. Know-how, imtiyaz,lisans patent ücreti vb harcamalar destek kapsamında değildir.

Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (2)

Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak; 
     OSB içindeki boş parseller,

     OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin
YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.

Bina Yapımı Desteği

Tahmini bina yapım maliyeti Banka tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için gerekli binanın azami 20.000 m2'ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL'yi geçemez, aşan kısım yatırımcının özkaynaklarından karşılanır.

Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

Bina (yarım kalmış yatırımlar hariç) ve makine-teçhizat harcamaları için;
Vade: a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli

b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "yerli malı tebliği"  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.

Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.

Asgari Özkaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30' u.

Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği

Vade: a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli

b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "yerli malı tebliği"  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.
Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir.

(1) Bakankar Kurulu Kararı Ek-2 sayılı listede belirtilenler öncelikli olarak desteklenmez.

(2) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB' de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB' de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.

Talebinizin incelenebilmesi için;

  • Aşağıda yer alan “Dilekçe”, Başvuru Formu” ve “Şirkete/Firmaya Ait Genel Taahhütname” belge ve formlarının indirilip doldurulduktan sonra,
  • Yine aşağıda istenilen bütün belgeleri içerecek şekilde, yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış olarak düzenlenecek dosyanın yatırımcı firma yetkililerince,
  • Bankaya veya
  • Bankaya iletilmek üzere Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine (Yatırım Destek Ofisleri iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.)

“CMP Kapsamında Başvuru Teslim-Tesellüm Belgesi” imzalanmak suretiyle teslim edilmesi gerekmektedir.

NOT 1: Başvuru dosyası istenilen bütün belgeleri içerecek düzenlenecektir. Tüm evrakların yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından mavi kalemle imzalanması gerekmektedir.

NOT 2: Belgelerden, zorunlu olanların eksik bulunması halinde başvuru süresi sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Eksik belgelerin belirtilen sürenin sonuna kadar tamamlanmaması ve Bankaya ulaştırılmaması durumunda başvuru işlemden kaldırılacaktır.

 

Yatırım ve Üretim Desteği

 

1.        Başvuru Dilekçesi (Ek-1).

İNDİR

2.        Başvuru Formu (Ek-2).

İNDİR

3.        Genel Taahhütname (Ek-3).

İNDİR

4.        Nüfus Cüzdan Fotokopileri (Yatırımcı/ortaklar ve yönetim kurulu üyelerine ait)

 

5.        En son tarihli Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin Tutanak ve Hazirun Cetveli, Yetki Belgesi, İmza Sirküleri

 

6.        Yatırımcı ve Var ise Tüzel Kişi Ortağa Ait, İlgili Vergi Dairesinden ve SGK’ dan Alınmış Borç Durumunu Gösteren Yazı Asılları veya E-Borç Belgeleri.

 

7.        Yatırımcıya ve Var ise Tüzel Kişi Ortağa AitVergi Dairesi Onaylı Son İki Yıla Ait Kurumlar/Gelir Vergisi Beyannameleri (Bilanço ve Gelir Tablosu Verilerini de İçerecek Şekilde)

 

8.        Destek Konusu Yatırıma İlişkin İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Alınmış İzin, Ruhsat, Lisans, ÇED Belgesi, Anlaşma, Proje, vb.

 

9.        Fizibilite Raporu (Var ise) veya Yatırıma/Projeye İlişkin Özet Bilgi

 

10.     Yıllık Faaliyet Raporu (Var ise)