Bilgi Talepleriniz

Bilgi Talebi 

 Yatırım Destek Ofisleri, intikal ettirilen iş veya işlemlerin akıbeti veya gecikme nedenleri hakkında her zaman ilgili mercilerden bilgi istemeye yetkilidir. Aynı şekilde başvuru sahipleri de Yatırım Destek Ofislerinden bilgi isteyebilir.

Bilgilerin Kayıt Altına Alınması

Yatırım Destek Ofisleri, kendilerine yapılan başvuruları dosyalayarak, başvurulara bir dosya sıra numarası verir. Söz konusu yatırıma ilişkin yapılan bütün iş ve işlemler bu dosyada muhafaza edilir. Yatırımcılar, iş ve işlemlerini, kendilerine verilen dosya sıra numarası ile takip eder. Yatırım Destek Ofislerindeki dosyalar, ancak iş sahibi veya vekili tarafından incelenebilir. 

Yatırım Destek Ofisleri, dosyaları yatırımın sona erdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Bu tarihten sonra dosyalar, talepleri halinde ilgililerine iade edilir veya imha edilir.