Görevlerimiz

Yatırım Destek Ofisi Görev ve Yetkileri

Yatırım Destek Ofisleri, 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik tabi olan Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illerinde birer tane olmak üzere Dicle Kalkınma Ajans’ı birimleridir.

Yatırım Destek Ofisleri 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 5’inci madde (i) bendinde belirtilen Ajans görev ve yetkilerinden“Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuat belirtilen süre içerisinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek” görevini üstlenmektedir.

Yatırım Destek Ofislerinin görev ve yetkileri aynı kanunun 16’ıncı Maddesine Belirtilmiştir:

a) Bölge İllerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ruhsat işlemleri ile diğer idari işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse, öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek.
b) İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek.
c) Başvurular hakkında öninceleme yapmak
d) 4’üncü madde uyarınca çıkarılacak olan düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak.
e) İş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek.

Yatırım Destek Ofislerinin İşleyişi

Yatırım Destek Ofislerinin yukarıda sözü edilen görev ve yetkiler dışında 5449 sayılı kanunun 5’inci Maddesinde belirtilen Ajans Görev ve Yetkilerinden,

h) Bölgenin iş ve Yatırım İmkânlarını, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yapmak ve yaptırmak
j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
k) Türkiye’nin katıldığı ikili ve çok taraflı uluslar arası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak
bentlerini üstlenmektedir.