Nasıl? Nasıl Yatırım Yaparım

İŞ TAKİBİNİZİ OFİS YAPAR

Batman Yatırım Destek Ofisi Yatırımcı İşlemlerini Yatırımcı Adına Takip Eder:

Yatırım Destek Ofisleri 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 5’inci madde (i) bendinde belirtilen Ajans görev ve yetkilerinden“Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuat belirtilen süre içerisinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek” görevini üstlenmektedir.

Yatırım Destek Ofislerinin görev ve yetkileri aynı kanunun 16’ıncı Maddesine Belirtilmiştir:
a) Bölge İllerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ruhsat işlemleri ile diğer idari işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse, öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek.
b) İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek.
c) Başvurular hakkında öninceleme yapmak
d) 4’üncü madde uyarınca çıkarılacak olan düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak.
e) İş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek.

Yatırım Destek Ofislerinin İşleyişi
Yatırım Destek Ofislerinin yukarıda sözü edilen görev ve yetkiler dışında 5449 sayılı kanunun 5’inci Maddesinde belirtilen Ajans Görev ve Yetkilerinden,

h) Bölgenin iş ve Yatırım İmkânlarını, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yapmak ve yaptırmak
j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
k) Türkiye’nin katıldığı ikili ve çok taraflı uluslar arası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak
bentlerini üstlenmektedir.

ŞİRKET KURULUŞU

Bir anonim şirketin kurulabilmesi için gerekli belgeler:

1.Ticaret Sicil Memurluğu tarafından sağlanacak olan dilekçe. (Şirketin kaydolacağı Vergi Dairesi belirtilmeli, dilekçe bir yetkili ya da vekil tarafından imzalanmalı ve vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli bir nüshası dilekçeye eklenmelidir.)

2.Ticaret Sicil Memurluğu'ndan alınacak şirket kuruluş bildirim formu, beş (5) nüsha halinde yetkili bir kişi tarafından doldurulup imzalanmalıdır.

3.Ana sözleşmenin noter tasdikli üç (3) nüshası.

4.Hissedarların ve yönetim kurulu üyelerinin ikişer (2) adet fotoğraflı nüfus cüzdanı suretleri.
· Yabancı uyruklu ortağın gerçek kişi olması halinde sağlanması gereken belgeler şunlardır: Pasaportun iki (2) nüshası (tercüme edilmiş ve noter tarafından tasdiklenmiş olmalıdır)

· Yabancı uyruklu ortağın tüzel kişi olması halinde sağlanması gereken belgeler şunlardır: Şirketin, yatırımcının kendi ülkesindeki ilgili merci tarafından hazırlanan faaliyet belgesi. Bu faaliyet belgesi, şirketin faal hizmet durumuna ve imza yetkisine sahip yöneticilerine ilişkin bilgileri içermelidir.

5.Şirketi temsil etme yetkisi olan kişilerin şirket unvanı altında düzenlenen imza beyannamelerinin iki (2) nüshası

6.Sermayenin 4/10.000’lik bölümünün T. C. Rekabet Kurumu’nun (Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi’ndeki) hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı ya da ilgili miktarın “tahsil edildiğini” gösteren ve banka tarafından imzalanıp kaşelenen EFT makbuzu (Hesap No: 5383761-5016)

7.Gerçek kişi statüsündeki ortakların fotoğraflarının da yer aldığı oda kayıt beyannamesi

8.Yetkililerce imzalanmış taahhüt mektubu

9.Genel bilgiler:

· Vekâletnamede, kuruluş işlemini şirket adına Türkiye’de yürütecek olan yetkili ya da gerçek kişi belirtilmelidir. Vekâletnamede, Türkiye’de kurulacak ya da ortak olunacak şirketin unvanı ve temsil yetkisine sahip kişinin adı da belirtilmelidir.

· Yukarıda adı geçen belgeler (faaliyet belgesi, vekâletname), yabancı yatırımcının ülkesinde Apostil veya Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından imzalanmalıdır.

· Onaylanan belgeler, Ticaret Sicil Memurluğu’na gönderilmeden önce, noter tarafından tasdiklenmeli ve Türkçeye tercüme edilmelidir.

· Türkiye’de ikamet etmekte olan yabancı uyruklu kişiler için, noter tasdikli ikamet izni belgesi gönderilmelidir.

10.Yukarıda belirtilen belgelerin yanı sıra, hissedarın tüzel kişi olması halinde, ilgili hissedar şirketin faaliyet belgesi ve tescil belgesi gibi ticaret sicili özetleri de istenecektir. Bir ortaklık kararı belgesi de istenebilir.

11.Bankacılık, finans ve sigortacılık gibi çeşitli faaliyet alanlarında belirli amaçlar doğrultusunda anonim şirket kurulabilmesi için gerekli olan belgeler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın iznini gerektirir. Yukarıda açıklanan işlemlere ek olarak, noter tasdikli ana sözleşmenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması da gerekebilir.

Bir limited şirketin kurulabilmesi için gerekli olan belgeler:

1.Ticaret Sicil Memurluğu tarafından sağlanacak olan dilekçe. (Şirketin kaydolacağı Vergi Dairesi belirtilmeli, dilekçe bir yetkili ya da vekil tarafından imzalanmalı ve vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli bir nüshası dilekçeye eklenmelidir.)

2.Ticaret Sicil Memurluğu'ndan alınacak şirket kuruluş bildirim formu, beş (5) nüsha halinde yetkili bir kişi tarafından doldurulup imzalanmalıdır.

3.Ana sözleşmenin noter tasdikli üç (3) nüshası

4.Hissedarların ve yönetim kurulu üyelerinin ikişer (2) adet fotoğraflı nüfus cüzdanı suretleri.

Yabancı uyruklu ortağın gerçek kişi olması halinde sağlanması gereken belgeler şunlardır:

Pasaportun iki (2) nüshası (tercüme edilmiş ve noter tarafından tasdiklenmiş olmalıdır)

Yabancı uyruklu ortağın tüzel kişi olması halinde sağlanması gereken belgeler şunlardır:

Şirketin, yatırımcının kendi ülkesindeki ilgili merci tarafından hazırlanan faaliyet belgesi. Bu faaliyet belgesi şirketin faal hizmet durumuna ve imza yetkisine sahip yöneticilerine ilişkin bilgileri içermelidir.

5.Şirketi temsil etme yetkisi olan kişilerin şirket unvanı altında düzenlenen imza beyannamelerinin iki (2) nüshası

6.    Sermayenin 4/10.000’lik bölümünün Tahkim Mahkemesi’nin (Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi’ndeki) hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı ya da ilgili miktarın “tahsil edildiğini” gösteren ve banka tarafından imzalanıp kaşelenen EFT makbuzu (Hesap No: 5383761-5016)

7.Gerçek kişi statüsündeki ortakların fotoğraflarının da yer aldığı oda kayıt beyannamesi

8.Yetkililerce imzalanmış taahhüt mektubu

9.Genel bilgiler:

· Vekâletnamede, kuruluş işlemini şirket adına Türkiye’de yürütecek olan yetkili ya da gerçek kişi belirtilmelidir. Vekâletnamede, Türkiye’de kurulacak ya da ortak olunacak şirketin unvanı ve temsil yetkisine sahip kişinin adı da belirtilmelidir.

· Yukarıda adı geçen belgeler (faaliyet belgesi, vekâletname), yabancı yatırımcının ülkesinde Apostil veya Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından imzalanmalıdır.

· Onaylanan belgeler, Ticaret Sicil Memurluğu’na gönderilmeden önce, noter tarafından tasdiklenmeli ve Türkçeye tercüme edilmelidir.

· Türkiye’de ikamet etmekte olan yabancı uyruklu kişiler için, noter tasdikli Oturma İzni belgesi gönderilmelidir.

10.Yukarıda belirtilen belgelerin yanı sıra, hissedarın tüzel kişi olması halinde, ilgili hissedar şirketin faaliyet belgesi ve tescil belgesi gibi ticaret sicili özetleri de istenecektir. Bir ortaklık kararı belgesi de istenebilir.

HİZMETİNİZDEYİZ

Yatırımcının Hizmetindeyiz

 

T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Batman Yatırım Destek Ofisi'miz, ilimizde yatırımcılarımıza danışmanlık hizmeti sağlamanın yanında, yatırımcının tüm işlemlerini tek elden takip ederek, yatırımcıyı prosedürlerin dışında bırakmaktadır. Ofisimizde tüm hizmetler ücretsiz olarak verilmektedir.

Ofisimiz, hizmet kalitesini ve altyapısını sürekli geliştiren, yatırımcılara ofisimizden en etkin şekilde faydalanabileceği ortamı sunabilen, yenilikçi uygulamaları ve üstün hizmet kalitesi bakımından ülke genelinde örnek olarak gösterilen bir yatırım destek ofisi olabilmeyi vizyon haline getirerek, sadece yatırımcılara değil, toplumun tüm kesimleri ile iletişim halinde aktif ve canlı bir yapıya sahip olarak hizmet vermektedir.

Batman'a hizmet etmekle görevli olduğumuzu, Batman'a yapılacak her bir yatırımın önündeki engelleri kaldırmak için çalışmak, yatırımcının işlemlerini kolaylaştırmak ve işlemlerinin takibini yaparak hızla sonuçlandırmak için mesai saati sınırlaması olmadan hizmet etmeye şevkle devam etmekteyiz. Batman'da gerçekleşecek olan her bir yatırım sahibine hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşamaktayız.