Program Arşivi

MALİ DESTEK PROGRAMLARI (MDP)

Ajans, yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla; özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin proje ve faaliyetlerine mali destek sağlayabilir. Ajansın sağlayabileceği mali destekler; doğrudan finansman desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere üçe ayrılır.

 ·        2016 Yılı GAP Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması (SEV)

·        2016 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri (ODZ)

 ·        2015 Yılı Meyveciliğin Geliştirilmesi (MG)

·        2014 Kentsel ve Çevresel Altyapının Geliştirilmesi (KÇA)

·        2014 Sektörel Gelişme (SG)

·        2014 Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı (TKSA)

·        2014 Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı (SUKEK)

·        2013 Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi (RSG)

·        2013 Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı (TKSA)

·        2013 Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı (SUKEK)

·        2011 Sektörel Gelişme (SG)

·        2011 Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi (KYİ)

·        2011 Müşterek Sanayi Altyapısının İyileştirilmesi (MSTA)

·        2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

·        2010 Küçük Ölçekli Altyapı (KOA)

 

FAALİYET DESTEK PROGRAMLARI (DFD)

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 27. Maddesinde belirtildiği üzere, Doğrudan Faaliyet Desteği Programı bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasına, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine, büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesine ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetleri desteklemek üzere tasarlanmıştır.

·        2016 Doğrudan Faaliyet Desteği

·        2015 Doğrudan Faaliyet Desteği

·        2014 Doğrudan Faaliyet Desteği

·        2013 Doğrudan Faaliyet Desteği

·        2012 Doğrudan Faaliyet Desteği

·        2011 Doğrudan Faaliyet Desteği

·        2010 Doğrudan Faaliyet Desteği

 

TEKNİK DESTEKLER (TD)

Teknik Desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Sağlanacak teknik destekten;
       * Yerel yönetimler
       * Diğer kamu kurum ve kuruluşları
       * Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
       * Sivil toplum kuruluşları
       * Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri
       * Teknoparkların, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri
       * Birlikler ve kooperatifler
       * Sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler
faydalanabilecektir.

Bu kapsamda sağlanacak destekler;
       * Eğitim verme
       * Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
       * Geçici uzman personel görevlendirme
       * Danışmanlık sağlama
       * Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma 
gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetleri içermektedir.

·        2016 Teknik Destek

·        2015 Teknik Destek

·        2014 Teknik Destek

·        2013 Teknik Destek

·        2012 Teknik Destek

·        2011 Teknik Destek