Yatırım Teşvik Mevzuatı

2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ’de tanımlanmıştır.

 


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ve Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Ekleri

ü Karar (Sayı: 2012/3305)

§ EK-1: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler
§ EK-2 A: Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri
§ EK-2 B: İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları
§ EK-3: Büyük Ölçekli Yatırımlar
§ EK-4: Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları
§ EK-5: Demir Çelik Ürünleri

ü Tebliğ (Sayı: 2012/1)

§ EK-1: Teşvik Belgesi Müracaat Formları
§ EK-2: Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak Teşvik Belgesi Talebinde Bulunulmadan Önce İlgili Mevzuatı Gereği Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi ve Belgeler
§ EK-3: Teşvik Belgesi Müracaatlarını Değerlendirebilecek Yerel Birimler
§ EK-4: Yerel Birimlerce Teşvik Belgesi Düzenlenebilecek Sektör ve Konular
§ EK-5: Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenecek Belgeler
§ EK-6: Yatırım Takip Formu
§ EK-7: Yatırım Tamamlama Ekspertiz Raporu Örneği
§ EK-8: Sosyal Güvenlik Kurumunca Bakanlığa Gönderilecek Talep Formu
§ EK-9: Ekonomi Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Hesap Numaralar
§ EK-10: Stratejik Yatırımlara İlişkin Katma Değer Hesabı ve Değerlendirme Esasları